ورود ثبت نام

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

تعرفه متون

 

ترجمه انگلیسی به فارسی

English language

 

 

برنز

4200صفحه ای/تومان
4200صفحه ای/تومان
 • مناسب برای مطالب عمومی
 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 • مترجم عمومی

نقره ای

6200صفحه ای/تومان
6200صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

9500صفحه ای/تومان
9500صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

نکات ضروری

 • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش های فوری با ضریب دو در مبلغ حق الزحمه محاسبه می شوند.

 

 

 ترجمه فارسی به انگلیسی

 

نقره ای

12000صفحه ای/تومان
12000صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

24000صفحه ای/تومان
24000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

 

 

 

 

ترجمه عربی به فارسی

Arabic to Farsi translation

 

برنز

-صفحه ای/تومان
-صفحه ای/تومان
 • مناسب برای مطالب عمومی
 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 • مترجم عمومی

نقره ای

18500صفحه ای/تومان
18500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

22500صفحه ای/تومان
22500صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

نکات ضروری

 • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش های فوری با ضریب دو در مبلغ حق الزحمه محاسبه می شوند.

 

 

 ترجمه فارسی به عربی

 

نقره ای

22500صفحه ای/تومان
22500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

29000صفحه ای/تومان
29000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

 

 

 

ترجمه چینی به فارسی

Chinese-Persian

 

 

برنز

-صفحه ای/تومان
-صفحه ای/تومان
 • مناسب برای مطالب عمومی
 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 • مترجم عمومی

نقره ای

60500صفحه ای/تومان
60500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

67500صفحه ای/تومان
67500صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

نکات ضروری

 • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش های فوری با ضریب دو در مبلغ حق الزحمه محاسبه می شوند.

 

 

 ترجمه فارسی به چینی

 

نقره ای

80500صفحه ای/تومان
80500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

88000صفحه ای/تومان
88000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

 

 

 

ترجمه روسی به فارسی

Russian-Farsi

 

برنز

-صفحه ای/تومان
-صفحه ای/تومان
 • مناسب برای مطالب عمومی
 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 • مترجم عمومی

نقره ای

30500صفحه ای/تومان
30500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

37500صفحه ای/تومان
37500صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

نکات ضروری

 • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش های فوری با ضریب دو در مبلغ حق الزحمه محاسبه می شوند.

 

 

 ترجمه فارسی به روسی

 

نقره ای

40000صفحه ای/تومان
40000صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

48000صفحه ای/تومان
48000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

 

 

 

ترجمه ترکی استانبولی به فارسی

Turkish-Persian language

 

برنز

-صفحه ای/تومان
-صفحه ای/تومان
 • مناسب برای مطالب عمومی
 • ترجمه دانشجویی ارزان
 • تولید محتوی سایت ها و وبلاگ ها
 • مترجم عمومی

نقره ای

25500صفحه ای/تومان
25500صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

30000صفحه ای/تومان
30000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

نکات ضروری

 • تعداد کلمات پایه هر صفحه برابر 250 کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش ها به شکل تایپ شده تحویل می شود و هزینه پرینت جداگانه محاسبه می شود.
 • تمامی سفارش های فوری با ضریب دو در مبلغ حق الزحمه محاسبه می شوند.

 

 

 ترجمه فارسی به ترکی استانبولی

 

نقره ای

38000صفحه ای/تومان
38000صفحه ای/تومان
 • پروژه‌ها و تمرین‌های دانشگاهی
 • نامه های اداری
 • تولید محتوی سایت های علمی
 • کاتالوگ ها
 • مترجم با تجربه

طلایی

45000صفحه ای/تومان
45000صفحه ای/تومان
 • ترجمه های علمی و تخصصی
 • ترجمه قراردادها
 • ترجمه مقالات
 • متناسب رشته تخصصی
 • مترجم حرفه‌ای

 

 

 • پاسداران بوستان دوم پلاک 36 واحد 2
 • 021-26710346
 • 021-22849601
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

logo-samandehi

index5

ارسال پیام

  Mail is not sent.   Your email has been sent.